ALGEMENE VOORWAARDEN 

Photo Digital, Bredabaan 1267, 2930 Brasschaat

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, fotoreportage en transactie tussen Photo Digital en een cliënt waarop Photo Digital deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

  • Photo Digital zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
  • De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de opdracht tijdig aan de Photo Digital worden verteld.
  • Photo Digital is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
  • Photo Digital zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van een opdracht.

Afspraken & Betaling

De cliënt moet verhindering voor een afspraak van een fotoreportage tot € 250,00 zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Photo Digital melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, kan de fotoshoot/opdracht volledig in rekening worden gebracht.

Bij een exclusieve opdracht (bruiloft, evenement,..) of bij een opdracht boven de 

€ 250,00 gelden de volgende voorwaarden; Bij de reservering wordt er een offerte opgesteld. Na het ondertekenen van de offerte dient er een voorschot betaald te worden van 50%. Indien een annulering plaatsvindt binnen 4 weken voor de opdracht wordt het volledige bedrag in rekening gebracht minus het betaalde voorschot. Indien een annulering plaatsvindt langer dan 4 weken op voorhand dan wordt er 50% van het volledige bedrag in rekening gebracht minus het betaalde voorschot. 

Indien de cliënt de verplichting niet of niet tijdig nakomt door overmacht dan is wordt er geen bedrag in rekening gebracht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zeg zoals ziekte, overlijden of een ongeval. 

Annuleren van afspraken kan uitsluitend per email: info@photo-digital.be of telefonisch op telefoonnummer 03/3448009.

Photo Digital moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, wordt andere fotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt een eventueel voorschot terugbetaald.

Photo Digital vermeldt een aantal standaard prijzen van fotoreportages op de website en vermeldt de standaard prijzen van de producten en diensten in de fotostudio mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de fotoshoot de betaling van de fotoshoot en eventuele producten contant of per bankcontact te voldoen. Na overleg kan Photo Digital toestemming aan de cliënt geven om het bedrag over te schrijven op de rekening van Photo Digital.

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een opdracht die de cliënt krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Auteursrechten

Een reportage van Photo Digital wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de reportage koopt de cliënt het recht om de foto’s te printen en publiceren voor enkel persoonlijke doeleinden . De cliënt mag de foto’s zonder toestemming van de fotograaf niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding. Indien de cliënt dit wel doet dan zullen er gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Photo Digital vóór de opdracht van alle gegevens, waarvan Photo Digital aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de opdracht. Photo Digital neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.

Photo Digital respecteert de privacy van de cliënt en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de cliënt verschaft vertrouwelijk en zo zorgvuldig wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Photo Digital zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De cliënt gaat door het verschaffen van persoonsgegevens automatisch akkoord met de inhoud van de privacy verklaring van Photo Digital. Publicatie van gegevens en/of foto’s in een portfolio of op internet (website of Social Media) gebeurt enkel indien de cliënt hier toestemming voor heeft gegeven

Geheimhouding

Photo Digital is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de opdracht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Photo Digital verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Photo Digital is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de fotograaf is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante zaken. Photo Digital is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de fotostudio.

Garantie

Photo Digital geeft de cliënt één week (14 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • Photo Digital de producten in goede staat heeft overhandigd aan de cliënt en dat de schade is veroorzaakt door vallen, stoten of onzorgvuldig handelen van de cliënt;
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.