ALGEMENE VOORWAARDEN 

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, fotoreportage en transactie tussen Photo Digital en een cliënt waarop Photo Digital deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

  • Photo Digital zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
  • De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de opdracht tijdig aan de Photo Digital worden verteld.
  • Photo Digital is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
  • Photo Digital zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van een opdracht.

Afspraken & Betaling

De cliënt moet verhindering voor een afspraak van een fotoreportage tot € 250,00 zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Photo Digital melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, kan de fotoshoot/opdracht volledig in rekening worden gebracht.

Bij een exclusieve opdracht (bruiloft, evenement,..) of bij een opdracht boven de € 250,00 gelden de volgende voorwaarden; Bij de reservering wordt er een offerte opgesteld. Na het ondertekenen van de offerte dient er een voorschot betaald te worden van 50%. Indien een annulering plaatsvindt binnen 4 weken voor de opdracht wordt het volledige bedrag in rekening gebracht minus het betaalde voorschot. Indien een annulering plaatsvindt langer dan 4 weken op voorhand dan wordt er 50% van het volledige bedrag in rekening gebracht minus het betaalde voorschot. 

Indien de cliënt de verplichting niet of niet tijdig nakomt door overmacht dan is wordt er geen bedrag in rekening gebracht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zeg zoals ziekte, overlijden of een ongeval. 

Annuleren van afspraken kan uitsluitend per email: info@photo-digital.nl of telefonisch op telefoonnummer 0(031)6-13146118.

Photo Digital moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, wordt andere fotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt een eventueel voorschot terugbetaald.

Photo Digital vermeldt een aantal standaard prijzen van fotoreportages op de website en vermeldt de standaard prijzen van de producten en diensten in de fotostudio mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de fotoshoot de betaling van de fotoshoot en eventuele producten contant of per bankcontact te voldoen. Na overleg kan Photo Digital toestemming aan de cliënt geven om het bedrag over te schrijven op de rekening van Photo Digital.

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een opdracht die de cliënt krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Auteursrechten

Een reportage van Photo Digital wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de reportage koopt de cliënt het recht om de foto’s te printen en publiceren voor enkel persoonlijke doeleinden . De cliënt mag de foto’s zonder toestemming van de fotograaf niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding. Indien de cliënt dit wel doet dan zullen er gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Photo Digital vóór de opdracht van alle gegevens, waarvan Photo Digital aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de opdracht. Photo Digital neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.

Photo Digital respecteert de privacy van de cliënt en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de cliënt verschaft vertrouwelijk en zo zorgvuldig wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Photo Digital zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De cliënt gaat door het verschaffen van persoonsgegevens automatisch akkoord met de inhoud van de privacy verklaring van Photo Digital. Publicatie van gegevens en/of foto’s in een portfolio of op internet (website of Social Media) gebeurt enkel indien de cliënt hier toestemming voor heeft gegeven

Geheimhouding

Photo Digital is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de opdracht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Photo Digital verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Photo Digital is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de fotograaf is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante zaken. Photo Digital is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de fotostudio.

Garantie

Photo Digital geeft de cliënt één week (14 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • Photo Digital de producten in goede staat heeft overhandigd aan de cliënt en dat de schade is veroorzaakt door vallen, stoten of onzorgvuldig handelen van de cliënt;
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij de fotostudio gekocht product, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van Photo Digital doch binnen vier weken.

Beschadiging & diefstal

Photo Digital heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Photo Digital meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over een fotoreportage of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk of per e-mail gemeld worden aan Photo Digital. Photo Digital moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Photo Digital de fotoreportage opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk of per e-mail kenbaar maakt. Indien Photo Digital en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de fotostudio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Photo Digital het recht de cliënt de toegang tot de fotostudio te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Photo Digital en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Photo Digital (www.photo-digital.nl) en zijn ook in de fotostudio beschikbaar. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst / behandeling.

Photo Digital is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de internet plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Photo Digital. Photo Digital kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers. Photo Digital betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Photo Digital  aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op hun website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd. Photo Digital bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy verklaring noch de inhoud van deze websites.

Aanvullende artikelen Photo Digital:

1. Definities

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10

lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke

met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden

gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet

met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief,

afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD , USB stick, cloud of e-mailserver.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van

artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij,

inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of

schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een

overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze

voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is

vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot vijf werkdagen na

ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te

herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de

prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door

de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde

vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar

redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de

Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij:

  • de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen

vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers,

waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door

collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht

  • hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld,
  • vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen

door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en

reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het

werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft

gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs

noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk

voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden

controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na

factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens

relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft

geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen

hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op

reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na

factuurdatum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde

betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens

verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten,

die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in

5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim

en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met

2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort

geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen,

een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle

kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn

rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze

dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande

factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog

niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende

uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van

feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie

van de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de

opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te

controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA

accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2%

afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen

de kosten van de controle volledig voor rekening van de

Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van

de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na

facturering aan de Fotograaf voldoen.

7. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij

terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de

publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

8. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf

zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het

moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het

moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour

zijn ontvangen.

8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd

in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen

wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de

Wederpartij.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in

redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de

levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de

oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te

verhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een

samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd

indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk

van waarde is.

9. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk,

doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de

Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden

medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn

alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot

onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit

van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het

overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de

Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze

verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn

aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het

overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor

hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze

verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de

overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt

hij als vermist beschouwd.

10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager

is de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt

te vergoeden.

10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De

Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit

uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Zichtzendingen

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet

worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen

na ontvangst te worden geretourneerd.

11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met

Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de

Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist

dan wel vernietigd.

11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met

Fotografische werken langer worden behouden dan de

overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die

de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering